Безвъзмездно финансиране

 

Активни европрограми за безвъзмездно финансиране за фирми

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ през периода 2014-2020

 

 

1.ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

1.1.Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Безвъзмездно финансиране на земеделски производителиза:
• обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
• развитие на биологично земеделие;

  1.2.Mярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

  • Безвъзмездно финансиране на предприятия от хранително-вкусовата промишленост, преработващи селскостопански продукти за :

• изграждане, придобиване и модернизация на сгради и други недвижими активи необходими за производство;
• закупуване и инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения за подобряване на производствения процес;
• закупуване на транспортни средства необходими за производството и реализацията на продукцията;
• изграждане или модернизиране на лаборатории;
• закупуване на земя, необходима за производствената дейност;
• изграждане на системи за управление на качеството.

  1.3.Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители”
Безвъзмездно финансиране на Млади фермериза:
• развитие и обновлението на земеделските и животновъдни стопанства чрез закупуване на земеделска земя, животни, оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
• развитие на биологично земеделие.

  1.4.Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”

         Безвъзмездно финансиране на стартиращи и действащи микрофирми за:
• разработване на производствената им дейност;
• туристически услуги;
• културни дейности за населението на селските райони;
• услуги, свързани със свободното време, отдиха и спорта;
• образование и обучение;
• социални и здравни услуги;
• услуги за населението, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии и центрове за бизнес, обучение и услуги на базата на информационните технологии.

2.ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР РИБАРСТВО

 

2.1.Приоритетна ос 1: Приспособяване на риболовния флот
            Безвъзмездно финансиране за:

            • улесняване на навлизането в сектора на млади рибари

            • подобряване сигурността на риболовните съдове, вкл. за модерно оборудване и  

              навигационни системи, качеството на рибата, хигиенните условия и подбора на  

              риболовното съоръжение.

 

2.2.Приоритетна ос 2: Развитие на аквакултурното производство, преработвателната промишленост и маркетинга

         Безвъзмездно финансиране за:

            • подкрепа за устойчивото развитие на българската аквакултура

            •повишаване на произведените количества за пазара и на суровините за преработване
            • засилване ефективността на рибопреработвателната промишленост и повишаване на качеството на услугите за пускане на пазара.

 

2.3Приоритетна ос 3: Насърчаване на дейности от колективен интерес

         Безвъзмездно финансиране за:

          модернизиране на риболовните пристанища, кейове за разтоварване и покрити  лодкостоянки

            разработване на нови пазари и рекламни кампании

            • подкрепа на общи действия за устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата и управление на ресурсите.

 

3.ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

            Безвъзмездно финансиране за:

            обучение, квалификация и преквалификация на работещите в кандидатстващите дружества
           
• въвеждането на нови и иновативни модели за организация на труда
           
наемане на хора от различни от седаллишето на фирмата региони
           
подобряване на условията на труд посредством реконструкция и модернизация на съществуващи обекти; внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии, машини и съоръжения; обезопасяване на машини и съоръжения

            подобряване условията на труд чрез прилагане на системи за мониторинг и контрол и стандарти за управление

4.ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”

          Безвъзмездно финансиране за:

          •разработване на иновативни технологии и продукти и внедряването им в производството на работещи и на новостартиращи дружества

            разработване на иновативни продукти в действащи         

            технологична модернизация, развитие и обновление на

            • закупуване на машини, модернизация и обновление на технологично оборудване
            • покриване на международно признати стандарти за малки и средни предприятия

                • енергоспестяващи технологии за нуждите на предприятията, вкл. за въвеждане на     възобновяеми енергийни източници за собствени им нуждиРегистрирай се

Искате да получавате информация от kak-bg.com!

Facebook профил

Маркетинг за бизнеса

За да бъде бизнеса Ви още по-видим! Виртуалното пространство дава мощни средства за постигане на висока популярност на Вашите стоки или услуги. А нашите екипи ще Ви помогнат да се възползвате от тези средства, за да стане Вашият бизнес още по-видим и откриваем и да увеличите в пъти броя на Вашите клиенти. Вижте как на Реклама за бизнеса  Свържете се с нашите консултанти на тел. 0887 239 186

Счетоводни услуги

Всеки бизнес се нуждае от счетоводно обслужване и ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ за да бъде още по-успешен! Нашият екип ще Ви даде изненадващо успешни решения за Вашия успех. Бъдете с репутация пред финансовите институции! Обадете се на тел. 087 780 0987

Правни услуги

Имате нужда от съвет или защита като физическо или юридическо лице? Нашият екип ще Ви помогне! Обадете се за кратка телефонна консултация на тел. 087 780 0987